20.02.2019r. Godz. 09:58Bieżące interwencje

Ratownictwo w projekcie Opolskie w Internecie

dodano: 22 kwietnia 2016 o 15:04 | ostatnia aktualizacja: 11 maja 2016 o 13:05 | kategoria: Inne

W piątek 22 kwietnia w komendzie wojewódzkiej przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Państwowej Straży Pożarnej województwa opolskiego podsumowali dotychczasową współpracę w zakresie wzbogacania OWI w informacje istotne dla służb ratowniczych Opolszczyzny. Wyznaczono kolejny etap działań, zweryfikowano oczekiwania stron i problemy do rozwiązania.

Ratownictwo w projekcie Opolskie w Internecie

Precyzyjna i łatwo dostępna informacja dotycząca infrastruktury komunikacyjnej, instalacji technicznych, zabudowy i szeregu innych zasobów jest niezmiernie istotna dla szybkości, jakości i skuteczności działań prowadzonych przez wszystkie służby ratownicze. Niestety borykamy się nadal z problemem niedostatku aktualnej i kompleksowej informacji przestrzennej. Jako straż pożarna korzystamy z różnych rozwiązań, w tym ogólnodostępnych takich jak np. Open Street Map uzupełniony o wprowadzone przez strażaków PSP i OSP dane, czy nawet Google Map, po to, aby uzupełnić brakujące ważne dla nas informacje i usprawnić dostęp do nich. Jednak dla celów ratowniczych informacja przestrzenna powinna być w 100% pewna, gdyż nie stać nas na pomyłki. Stąd inicjatywa pozyskania danych z jednolitego i wiarygodnego źródła, którym ma się stać OWI, czyli mapy Opolszczyzny w Internecie http://maps.opolskie.pl.

Współpraca w zakresie rozwijania Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej pn. „Opolskie w Internecie – system informacji przestrzennej” prowadzona jest w oparciu o porozumienie z 31 marca 2015 roku pomiędzy Opolskim Komendantem Wojewódzkim PSP w Opolu a Marszałkiem Województwa Opolskiego. Celem tego porozumienia jest tworzenie tematycznych map cyfrowych województwa opolskiego, które będą wykorzystywane na potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej podczas organizacji działań ratowniczych, pozyskiwanie przez obie strony danych do tworzenia warstw przydatnych do organizacji działań ratowniczych i określenie funkcjonalności tworzonych tematycznych map cyfrowych.

Na piątowym spotkaniu w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Opolu samorząd województwa opolskiego reprezentował członek zarządu Szymon Ogłaza, Jacek Górny - geodeta województwa i Agnieszka Partyka - kierownik wojewódzkiego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, natomiast ze strony PSP bryg. Marek Kucharski – opolski komendant wojewódzki oraz st. bryg. Adam Michniewicz, st. bryg. Witold Trojnar, bryg. Adam Janiuk i st. kpt. Marcin Urban. Strony zaprezentowały dotychczasowe efekty porozumienia a jest nim zasób znajdujący się w OWI w zakładce >Bezpieczeństwo<. Zawiera on lokalizację jednostek PSP, OSP, Policji, CZK do gminnych włącznie, straży miejskich, lądowisk gminnych LPR, pikietaż dróg, lokalizację zaworów gazowych, lokalizację dużej części hydrantów, szczegółowe dane uzyskane przez PSP z Lasów Państwowych (drogi pożarowe, oddziały, punkty czerpania wody itp.), funkcje budynków (mieszkalny, produkcyjny, usługowy itp.) i istotne dane nt. autostrady, takie jak przykładowo obszary chronione przez właściwe jednostki PSP (odmienny podział w stosunku do podziału administracyjnego, który skraca czas przybycia jednostek) i wjazdy awaryjne. Przydatną funkcjonalnością jest wyszukiwanie punktu drogi po podaniu pikietażu. Ważnym zasobem, w który wzbogaciły się OWI są mapy powodzi z 1997 i 2010 roku oraz mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego.

Podczas spotkania przedstawiciele PSP i UM określili priorytetowe działania, problemy i planowany sposób wykorzystania zasobu przez straż pożarną, czyli integrację z systemem wspomagania dowodzenia PSP i bezpośredni dostęp dla kierujących działaniem ratowniczym za pośrednictwem mobilnego terminalu. PSP wskazała na celowość dalszego uzupełniania danych. Niezbędne do prowadzenia działań są informacje dotyczące szlaków kolejowych (wraz z innymi danymi np. Lasów Państwowych umożliwi to szybkie dotarcie jednostek do miejsca katastrofy kolejowej), slipów do wodowania łodzi do celów ratowniczych, cieków, które grożą zalaniem terenu po zamknięciu klap zwrotnych w wałach powodziowych i miejsc ustawienia pomp wysokiej wydajności. Część tych danych PSP ustali i dostarczy do wprowadzenia. PSP zaproponowała także przekazanie do OWI własnego zasobu bazodanowego związanego z organizowanymi przez siebie działaniami ratowniczymi, który publikowany już jest na stronie Krok ku Bezpieczeństwu w Interwencjach. Podczas spotkania PSP wskazała, że niezwykle cennym narzędziem jest ortofotomapa publikowana w OWI, gdyż jakość jej jest nieporównywalnie wyższa od innych powszechnie dostępnych.

Podsumowując spotkanie pan Szymon Ogłaza i bryg. Marek Kucharski wysoko ocenili dotychczasowe zaawansowanie prac i osiągnięcia porozumienia wskazując na duże korzyści dla obu stron. Wskazali na konieczność dalszego gromadzenia danych oraz modyfikacją interfejsu umożliwiającą łatwiejszy dostęp do zasobów dla określonych grup użytkowników.

 

Opracowanie:
bryg. Adam Janiuk
oficer prasowy OKW/z-ca naczelnika Wydziału Operacyjnego
KW PSP Opole

Zdjęcia:
bryg. Adam Janiuk
24Opole.pl