24.02.2019r. Godz. 06:53Bieżące interwencje

"Bezpieczne Pogranicze"

dodano: 27 kwietnia 2017 o 09:04 | ostatnia aktualizacja: 30 kwietnia 2017 o 12:04 | kategoria: Wydarzenia

W dniach 26 - 27 kwietnia w Polanicy Zdrój odbyła się konferencja pt. „Zarządzanie kryzysowe oraz organizacja działań ratowniczych podczas zdarzeń nadzwyczajnych w Polsce i Czechach”

"Bezpieczne Pogranicze"

W roku 2017 rozpoczęto realizację projektu „Bezpieczne Pogranicze”. Projekt jest efektem wieloletniej współpracy pomiędzy strażą pożarną Polski i Czech. Koncepcja i zakres rzeczowy został przygotowany wspólnie przez partnerów, w oparciu o analizę i wnioski z prowadzonych transgranicznych działań ratowniczych i ćwiczeń. Celem projektu jest podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji kryzysowych poprzez wzmocnienie współpracy wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

 

Projekt rozpoczęła konferencja zorganizowana w dniach 26 – 27 kwietnia 2017 r. pt. „Zarządzanie kryzysowe oraz organizacja działań ratowniczych podczas zdarzeń nadzwyczajnych w Polsce i Czechach”, która odbyła się w Polanicy Zdrój.

 

Zagadnienia poruszane w ramach konferencji:  

 1. Geneza projektu „Bezpieczne Pogranicze” - mł. bryg. Krzysztof Gielsa, KW PSP Wrocław.
 2. Harmonogram działań realizowanych w ramach projektu w Polsce i w Czechach. - st. kpt. Grzegorz Brzozowski, KW PSP Opole, plk. Ing. Petr Ošlejšek HZS Olomouc.
 3. Współpraca transgraniczna pomiędzy obu państwami w zakresie usuwania zagrożeń oraz doskonalenia prowadzenia wspólnych działań ratowniczych - pplk.Ing. Iva Brejzová, MV GŘ HZS ČR.
 4. Organizacja Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w Polsce w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń. Udział w działaniach poza granicami kraju - bryg. Paweł LESZKO, zastępca dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności KG PSP.
 5. Współpraca pomiędzy obu państwami w zakresie usuwania zagrożeń oraz doskonalenia prowadzenia wspólnych działań ratowniczych - bryg. Adam Janiuk, z-ca komendanta miejskiego PSP w Opolu.
 6. Organizacja zarządzania kryzysowego w Polsce - Grzegorz Świszcz, Zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Organizacja zarządzania kryzysowego w Czechach - plk. mgr. Bc. Barbora Šindlerová, MV GR HZS ČR.          
 7. Założenia projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej - st. bryg. Dariusz Dziwulski, p.o. zastępcy dyrektora Biura Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej KG PSP.
 8. Ochrona ludności w Republice Czeskiej - plk.Ing.Václav Hrubý, HZS Olomouckého kraje.
 9. Zarządzanie kryzysowe w kraju ołomunieckim - mgr. Alena Hložková, vedoucí oddělení krizového řízení, Krajský úřad Olomouckého kraje.
 10. Organizacja zarządzania kryzysowego na poziomie gmin z rozszerzonymi uprawnieniami, a straż pożarna - plk.Ing.Jan Pastucha, HZS Olomouckého kraje.
 11. Organizacja działań podczas zdarzeń nadzwyczajnych na przykładzie rozwiązań funkcjonujących na terenie Aglomeracji Opolskiej - bryg. Paweł Kielar komendant miejski PSP w Opolu
 12. Narzędzia teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym – wybrane wyniki projektów Risko oraz EmerGent - bryg. dr Dariusz Wróblewski, dyrektor CNBOP-PIB.
 13. Zarządzanie kryzysowe w sektorze opieki zdrowotnej w kraju Ołomunieckim - Ing. Bohuslav Kolář, MBA vedoucí odboru zdravotnictví.
 14. Ochrona zdrowia publicznego. Organizacja służby zdrowia w Republice Czeskiej w aspekcie zarządzania kryzysowego - MUDr. Lenka Pešáková, náměstek ředitele, Krajská hygienická stanice.
 15. Ochrona środowiska i zapobieganie powodziom w Czechach. - Povodí Odry     
 16. Problemy ochrony środowiska podczas wystąpienia hydrologicznych zjawisk ekstremalnych - dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw., Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
 17. Rola policji w zarządzaniu kryzysowym w Czechach – Krajské ředitelství Policie ČR Olomouc.
 18. Rola policji w zarządzaniu kryzysowym w Polsce - mł. insp. Bogusław Pawlik, Komenda Wojewódzka Policji w Opolu.
 19. Organizacje non-profit w systemie zarządzania kryzysowego w Czechach – Caritas Czechy – Charita.
 20. Organizacje non-profit w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce - st. bryg. w st. spocz. Stanisław Ręcławowicz.

 

Ponadto w ramach konferencji odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. przeciwdziałania katastrofom, awariom i klęskom żywiołowym oraz zwalczania ich skutków w ramach Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej.
Od XXII posiedzenia Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej przewodnictwo nad polską częścią grupy roboczej  przejęła Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.
Podczas spotkania grupy roboczej ds. przeciwdziałania katastrofom, awariom i klęskom żywiołowym oraz zwalczania ich skutków zdefiniowano aktualne problemy we współpracy ratowniczej oraz wyznaczono główne cele na kolejny rok pracy. W ramach prac grupy dokonano także weryfikacji danych uzyskanych ze wszystkich komend wojewódzkich straży pożarnej z Polski i Republiki Czeskiej, na podstawie których przygotowano protokół podsumowujący.

Stronę  polską w spotkaniu reprezentowali:

 1. st. bryg. Witold Trojnar - zastępca komendanta wojewódzkiego PSP w Opolu i przewodniczący polskiej części grupy roboczej,
 2. bryg. Paweł Leszko - zastępca dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności,
 3. Witold Kadenaci – główny specjalista – Departament Spraw Międzynarodowych, Wydział Współpracy Transgranicznej MSWiA,
 4. bryg. Piotr Grzyb - zastępca komendanta wojewódzkiego PSP we Wrocławiu,
 5. st. bryg. Jan Pawnik - komendant powiatowy PSP w Raciborzu,
 6. bryg. Adam Janiuk – p.o. z-cy komendanta miejskiego PSP w Opolu,
 7. bryg. Krzysztof Gielsa – naczelnik wydziału organizacji i nadzoru KW PSP we Wrocławiu,
 8. kpt. Łukasz Olejnik – p.o. zastępcy naczelnika wydziału operacyjnego KW PSP w Opolu.

Strona czeska reprezentowana była przez:

 1. pplk Ing. Iva Brejzová - z biura zarządzania operacyjnego komendy głównej w Pradze.

 

Opracowanie:

kpt. Łukasz Olejnik

oficer prasowy OKW PSP

 

Zdjęcia:

mł. ogn. Łukasz Nowak