20.02.2019r. Godz. 05:50Bieżące interwencje

Czy od 11 maja strażak nałoży mandat za parkowanie na drodze pożarowej?

dodano: 12 maja 2011 o 11:05 | ostatnia aktualizacja: 19 października 2011 o 09:10 | kategoria: Inne

12 maja br. na wielu znanych portalach informacyjnych pojawiła się informacja o tym, że strażak od 11 maja 2011 r. ma uprawnienia do nakładania grzywien w postaci mandantów za parkowanie pojazdu na drodze przeciwpożarowej. Muszę zdementować tą informację - strażak nie ma takich uprawnień!

Czy od 11 maja strażak nałoży mandat za parkowanie na drodze pożarowej?

Mając jednak na uwadze sytuacje na osiedlach mieszkaniowych wydawałoby się to rozwiązaniem wskazanym. Często zdarza się, że nie możemy podjechać pod budynek, aby rozstawić drabinę lub podnośnik. W takiej sytuacji, gdy pomoc przychodzi zbyt późno, giną ludzie i dużo większe są straty pożarowe. A wszystko przez bałagan na drogach osiedlowych, nonszalancję osób parkujących samochody, zaniedbania zarządców osiedli takie jak np. nierozważne ustawianie kwietników betonowych. W zakresie narzędzi umożliwiających wpływanie na stan dróg pożarowych zgodnie z nowym przepisem uzyskaliśmy możliwość nakładania mandatów, ale jedynie na zarządców dróg pożarowych zgodnie z art. 82 § 2 pkt 6. Natomiast mając na uwadze uprawnienia służb nie jest wskazane, aby strażak, który ratuje życie i mienie, podczas akcji ratowniczej zajmował się sprawami porządkowymi, w tym nakładaniem mandatów i szukaniem kierowców. Jest to dla nas sprawa drugorzędna, poza naszymi zadaniami ustawowymi, którą zajmować się mają inne służby współpracujące z nami podczas zdarzeń.

Przepis, który wszedł w życie 11 maja br. (rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz warunków i sposobu wydawania upoważnień z dnia 31 marca 2011 r. [Dz.U. Nr 87, poz. 491]) daje nam upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandantu karnego dodatkowo w zakresie art. 82 §§ 2-5 oraz art. 82a § 3 kodeksu wykroczeń (do 11.05 tylko w zakresie art. 82 § 1). Poniżej przytoczyłem treść art. 82 i art. 82 a kodeksu wykroczeń. Zapisy nie dotyczące naszych uprawnień wykreśliłem. Między innymi jest wykreślony zapis art. 82a § 2, który stał się tematem newsów. Nie jest objęty powyższym rozporządzeniem MSWiA o nakładaniu mandatów przez strażaków i nie mamy uprawnień do jego stosowania.

Wobec tego należałoby zadać pytanie kto zgodnie z przepisami i na jakiej podstawie powinien nakładać mandaty karne za utrudnianie dojazdu jednostkom ochrony przeciwpożarowej do miejsca działań ratowniczych, w szczególności parkowanie na drogach pożarowych i utrudnianie prowadzenie działań ratowniczych. Zgodnie z art. 95 § 1 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia postępowanie mandatowe prowadzi Policja a inne organy, gdy przepis szczególny tak stanowi. Jak już wyżej udowodniliśmy strażak nie ma takich uprawnień, ale ma je od 1 marca br. dodatkowo straż gminna (miejska) i może nakładać mandaty karne w przypadku łamania przepisów art. 82a § 2 kw. Ponadto straż gminna z zakresu związanego z ochroną przeciwpożarową ma prawo do nakładania mandatów w przypadku łamania art. 82 §§ 3 i 4 kw (na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 17 listopada 2003 r. (Dz.U. Nr 208, poz. 2026) - stan prawny na 12.05.2011 r.).

Dodatkowo mając na uwadze zmiany w prawie o ruchu drogowym z 22 lipca 2010 r. (weszły w życie 4.09.2010 r.), zrównujące drogi wewnętrzne z drogami publicznymi w zakresie zarządzania ruchem, sytuacja przynajmniej formalnie zrobiła się klarowniejsza i korzystniejsza.

stanowisko Komendanta Głównego PSP odnośnie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Opracowanie:
bryg. Adam Janiuk
rzecznik Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
 

Zdjęcie:
ćwiczenia PSP - st. asp. Radosław Gruca - KW PSP Opole

Podstawy prawne

Kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r. (Dz.U. Nr 12, poz. 114) tekst jednolity z dnia 4 czerwca 2007 r. (Dz.U. Nr 109, poz. 756) tekst jednolity z dnia 16 marca 2010 r. (Dz.U. Nr 46, poz. 275)

Art. 82.

§ 1. Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na:

1) niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych,

2) wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym bez ich wymaganego zabezpieczenia,

3) używaniu instalacji, urządzeń i narzędzi niepoddanych wymaganej kontroli lub niesprawnych technicznie albo użytkowaniu ich w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub warunkami określonymi przez producenta, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia,

4) napełnianiu gazem płynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu płynnego i w innych obiektach nieprzeznaczonych do tego celu,

5) nieprzestrzeganiu zasad bezpieczeństwa przy używaniu lub przechowywaniu materiałów niebezpiecznych pożarowo, w tym gazu płynnego w butlach,

6) garażowaniu pojazdu silnikowego w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu z nieopróżnionym zbiornikiem paliwa i nieodłączonym na stałe zasilaniem akumulatorowym,

7) składowaniu materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczaniu przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości, 

8) składowaniu materiałów palnych na nieużytkowych poddaszach lub na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach,

9) składowaniu materiałów palnych pod ścianami obiektu bądź przy granicy działki, w sposób naruszający zasady bezpieczeństwa pożarowego,

10) uniemożliwianiu lub ograniczaniu dostępu do urządzeń przeciwpożarowych, gaśnic, urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu, wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego, kurków głównej instalacji gazowej, a także wyjść ewakuacyjnych oraz okien dla ekip ratowniczych,

11) uniemożliwianiu lub ograniczaniu dostępu do źródeł wody do celów przeciwpożarowych, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

§ 2. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisów o ochronie przeciwpożarowej do zapewnienia warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu, nie dopełnia obowiązków polegających na:

1) zapewnieniu osobom przebywającym w obiekcie lub na terenie odpowiednich warunków ewakuacji,

2) wyposażaniu obiektu lub terenu w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,

3) utrzymywaniu urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej,

4) umieszczeniu w widocznych miejscach instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych oraz wymaganych informacji,

5) oznakowaniu obiektu odpowiednimi znakami bezpieczeństwa,

6) utrzymywaniu dróg pożarowych w stanie umożliwiającym wykorzystanie tych dróg przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej,

7) zapewnieniu usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych,

8) zachowaniu pasa ochronnego o szerokości minimum 2 m i nawierzchni z materiałów niepalnych lub gruntowej oczyszczonej, wokół placów składowych, składowisk przy obiektach oraz przy obiektach tymczasowych o konstrukcji palnej,

9) przestrzeganiu zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego podczas zbioru, transportu lub składowania palnych płodów rolnych,

10) zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów w lesie poprzez wykonywanie wymaganych zabiegów ochronnych, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

§ 3. Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

§ 4. Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

§ 5. Kto w inny sposób nieostrożnie obchodzi się z ogniem, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

§ 6. Kto zostawia małoletniego do lat 7 w okolicznościach, w których istnieje prawdopodobieństwo wzniecenia przez niego pożaru, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Art. 82a.

§ 1. Kto w razie powstania pożaru nie dopełnia obowiązku określonego w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz Państwowej Straży Pożarnej w postaci:

1) niezwłocznego zawiadomienia osób znajdujących się w strefie zagrożenia oraz: centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostki ochrony przeciwpożarowej albo Policji bądź wójta albo sołtysa,

2) podporządkowania się zarządzeniu kierującego działaniem ratowniczym,

3) udzielenia niezbędnej pomocy kierującemu działaniem ratowniczym, na jego żądanie, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto utrudnia prowadzenie działań ratowniczych, a w szczególności utrudnia dojazd do obiektów zagrożonych jednostkom ochrony przeciwpożarowej, prowadzącym działania ratownicze.

§ 3. Kto uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez uprawnionego strażaka Państwowej Straży Pożarnej podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.