22.02.2019r. Godz. 08:53Bieżące interwencje

Dodatkowy nabór na studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

dodano: 18 sierpnia 2015 o 09:08 | ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia 2015 o 09:08 | kategoria: Nabory

Szkoła Główna Służby Pożarniczej ogłosiła drugi nabór na studia w roku akademickim 2015/2016 r. W terminie od 7 sierpnia do 11 września br. można składać dokumenty na wybrane kierunki na obu wydziałach – Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (WIBP) oraz Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego (WIBC). Ogłoszenie wyników drugiej rekrutacji nastąpi 16 września 2015 r. To kolejna szansa dla wszystkich tych, którzy nie skorzystali z okazji wyboru studiów w pierwszym terminie.

Dodatkowy nabór na studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

W ramach II naboru, dokumenty można składać na następujące rodzaje studiów:

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA CYWILNEGO

Studia I stopnia:

• stacjonarne i niestacjonarne na kierunku INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Wymagana ocena na pisemnym egzaminie dojrzałości* z matematyki, wiedzy o społeczeństwie lub geografii, języka obcego.

• stacjonarne i niestacjonarne na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Wymagana ocena na pisemnym egzaminie dojrzałości* z matematyki, wiedzy o społeczeństwie, języka obcego.

*W przypadku braku oceny z pisemnego egzaminu dojrzałości z któregoś z wymaganych przedmiotów, dokonuje się przeliczenia na punkty rekrutacyjne PR oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej.

 

Studia II stopnia:

• stacjonarne i niestacjonarne* na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Lista rankingowa ustalana jest na podstawie oceny wpisanej na dyplomie. W przypadku równej liczby punktów decyduje średnia ze studiów poświadczona przez dziekana.

*rekrutacja dla niestacjonarnych/II stopień od 1 września br.

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO:

Studia I stopnia:

• stacjonarne i niestacjonarne dla osób cywilnych

Wymagana ocena na pisemnym egzaminie dojrzałości* z matematyki, fizyki i astronomii lub chemii, języka obcego.

*W przypadku braku oceny z pisemnego egzaminu dojrzałości z któregoś z wymaganych przedmiotów, dokonuje się przeliczenia na punkty rekrutacyjne PR oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej.

 

Studia II stopnia:

• stacjonarne (3-semestralne)* i niestacjonarne (4-semestralne)** w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego,

• stacjonarne (3-semestralne)* i niestacjonarne (4-semestralne)** w specjalności inżynieria bezpieczeństwa cywilnego.

Wymagane posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera.

*dla absolwentów studiów wyższych kierunku Inżynieria bezpieczeństwa, posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera.

**dla absolwentów studiów wyższych kierunku innego niż Inżynieria bezpieczeństwa posiadający tytuł inżyniera lub magistra inżyniera.

 

Własnoręcznie wypełnione podanie wraz z wymienionymi powyżej załącznikami trzeba złożyć w Punkcie Rekrutacyjnym (Obiekt 01, I p., pok. 219) lub wysłać pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem na kopercie – PUNKT REKRUTACYJNY) w obowiązującym terminie do 11 września br. (przy wysyłce obowiązuje data stempla pocztowego − dotyczy tylko listu poleconego wysłanego za pośrednictwem poczty polskiej).

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Więcej informacji można uzyskać:

Punkt Rekrutacyjny – Dział Spraw Studenckich

(pokój 219, obiekt 01, I p.)

tel. +48 22 56 17 992,

e-mail: rekrutacja@sgsp.edu.pl

www.sgsp.edu.pl/rekrutacja-na-studia-w-sgsp

 

WIĘCEJ O UCZELNI

Wydziały i kierunki kształcenia w SGSP

SGSP jest uczelnią dwuwydziałową. Działalność naukowo-dydaktyczna jest realizowana na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (WIBP) oraz na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego (WIBC). Szkoła kształci na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (studia licencjackie w specjalnościach: zarządzanie bezpieczeństwem, ochrona infrastruktury krytycznej, ochrona ludności) oraz na kierunku inżynieria bezpieczeństwa (studia inżynierskie w specjalnościach: inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, inżynieria bezpieczeństwa cywilnego, inżynieria bezpieczeństwa pracy).

Na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego prowadzone są studia i badania naukowe w zakresie bezpieczeństwa powszechnego. Szczególny nacisk położony został na zarządzanie kryzysowe, ochronę ludności, bezpieczeństwo pracy, bezpieczeństwo wewnętrzne, a także społeczne i humanistyczne aspekty bezpieczeństwa (m.in. edukację dla bezpieczeństwa).

W ostatnim czasie na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego uruchomiono studia II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w specjalnościach: zarządzanie systemami bezpieczeństwa oraz ochrona ludności i mienia.

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego przygotowuje wysoko kwalifikowaną oficerską i cywilną kadrę inżynierską do wykonywania zadań wynikających z funkcjonowania systemów ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej, których głównym celem jest ochrona życia, zdrowia oraz mienia i środowiska przed skutkami pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń.

Na WIBP prowadzone są studia pierwszego stopnia w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego: stacjonarne dla strażaków w służbie kandydackiej (ubiegają się osoby cywilne), niestacjonarne dla strażaków w służbie stałej, stacjonarne i niestacjonarne dla osób cywilnych.

Studenci-podchorążowie, oprócz uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych, pełnią służbę w szkolnej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej SGSP, a także biorą udział w licznych szkoleniach, praktykach zawodowych i dowódczych. Kończąc studia, zdobywają jednocześnie zawód inżyniera pożarnictwa oraz otrzymują tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa i stopień służbowy młodszego kapitana.

Na WIBP prowadzone są również studia drugiego stopnia: stacjonarne i niestacjonarne w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego oraz stacjonarne i niestacjonarne w specjalności inżynieria bezpieczeństwa cywilnego.

Dodatkowo, dla osób pragnących doskonalić wiedzę zawodową Uczelnia oferuje bogatą ofertę studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych.