24.02.2019r. Godz. 04:52Bieżące interwencje

Nowe kierunki studiów podyplomowych w SGSP

dodano: 1 września 2016 o 06:09 | ostatnia aktualizacja: 31 sierpnia 2016 o 15:08 | kategoria: Szkolenia

Wychodząc naprzeciw potrzebom odbiorców, uczelnia systematycznie poszerza swoją ofertę studiów podyplomowych. W ostatnim czasie zostały uruchomione nowe kierunki na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego (WIBC): „Zarządzanie kryzysowe w świetle regulacji Unii Europejskiej” dla specjalistów ds. zarządzania kryzysowego w zakresie skutecznego działania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa ludności i mienia, „Edukacja dla bezpieczeństwa” w szczególności kierowana do pracowników administracji publicznej i nauczycieli, „Studia menedżerskie dla kadry kierowniczej służb państwowych” z zakresu wspomagania umiejętności przywódczych.

Nowe kierunki studiów podyplomowych w SGSP

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) w Warszawie jako lider kształcenia podyplomowego w zakresie bezpieczeństwa cywilnego i pożarowego, posiada kompleksową ofertę w tym zakresie, odpowiadającą wszystkim dziedzinom, w których istnieje potencjalne ryzyko wystąpienia zdarzeń niebezpiecznych, zagrażających bezpieczeństwu ludności i mienia, gdzie konieczna jest znajomość metod przeciwdziałania ich występowaniu, czy też usuwania skutków i badania przyczyn ich zaistnienia.

 

Dlaczego warto wybrać studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej?

Szkoła Głowna Służby Pożarniczej będąc jedyną w kraju uczelnią wyższą kształcącą funkcjonariuszy PSP oraz cywilnych specjalistów w zakresie bezpieczeństwa, ochrony ludności, zarządzania kryzysowego i zarządzania ryzykiem, ma dostęp do najnowszej specjalistycznej wiedzy. SGSP dysponuje bazą doświadczonych wykładowców, posiadających praktyczne doświadczenie, ma dostęp do innowacyjnych rozwiązań. Uczelnia będąc otwarta na potrzeby branży, elastycznie dostosowuje tematykę oferowanych studiów podyplomowych do aktualnych potrzeb odbiorców.

 

Co nowego? Nowe kierunki studiów w SGSP

W ostatnim czasie na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego zostały uruchomione aż trzy nowoczesne kierunki studiów podyplomowych:

Studia podyplomowe „Edukacja dla bezpieczeństwa” (EDB) to studia doskonalące, ukierunkowane na specjalistyczne kształcenie w zakresie bezpieczeństwa. W szczególności adresowane są do: pracowników administracji rządowej i samorządowej, pracowników oświaty, w których gestii znajduje się problematyka edukacji dla bezpieczeństwa, nauczycieli szkół o profilu związanym z bezpieczeństwem publicznym, nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pracowników zespołów reagowania wszystkich szczebli, funkcjonariuszy służb: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Straży Miejskiej i innych, członków organizacji pozarządowych uczestniczących w działaniach ratowniczych i edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa powszechnego.

Absolwenci studiów mają możliwość podjęcia pracy w rządowych i samorządowych instytucjach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności oraz w gminnych, powiatowych i wojewódzkich zespołach reagowania kryzysowego.

Studia dają możliwość podwyższenia kwalifikacji osobom zatrudnionym w organizacjach pozarządowych, a także funkcjonariuszom służb państwowych. Ukończenie studiów uprawnia nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W ramach realizowanego programu słuchacze zapoznają się z problematyką współczesnych zagrożeń, bezpieczeństwa wewnętrznego, strategii bezpieczeństwa RP, z zasadami przygotowywania się do sytuacji zagrożeń, a także metodyką edukacji dla bezpieczeństwa. Kształcenie w ramach studiów ma charakter interdyscyplinarny.

Podyplomowe studia menedżerskie dla kadry kierowniczej służb państwowych (MEN) są realizowane we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Głównym ich celem jest umożliwienie rozwoju kompetencji przywódczych i dowódczych oraz ukształtowanie umiejętności w zakresie zarządzania strategicznego i operacyjnego u kadry kierowniczej w jednostkach organizacyjnych służb państwowych: Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej i innych oraz ich strukturach wewnętrznych, z uwzględnieniem najnowszej wiedzy z zarządzania zasobami ludzkimi i specyfiki służby. Studia uwzględniają problematykę z perspektywy regulacji Unii Europejskiej.

Studia są adresowane do członków szeroko rozumianej kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych służb na różnych poziomach ich zorganizowania i funkcjonowania oraz struktur wewnętrznych tych jednostek, a przede wszystkim do funkcjonariuszy służb państwowych pełniących funkcje komendantów i ich zastępców, dyrektorów wydziałów i naczelników w jednostkach szczebla centralnego, wojewódzkiego i powiatowego, komendantów i zastępców komendantów szkół i ośrodków szkolenia, pracowników cywilnych pełniących funkcje kierownicze w jednostkach służb państwowych oraz znajdujących się w tzw. zasobie kadrowym tych służb. Studia mogą podejmować także osoby spoza resortu spraw wewnętrznych, pełniące funkcje kierownicze w komórkach organizacyjnych zajmujących się działaniami kryzysowymi, ze względu na ich uniwersalny program studiów.

Zarządzanie kryzysowe w świetle regulacji Unii Europejskiej (ZK) są ukierunkowane na przygotowanie specjalistów ds. zarządzania kryzysowego, w zakresie skutecznego działania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i mienia obywateli, umiejących wykorzystać specjalistyczną wiedzę dotyczącą współczesnych metod, sposobów i zasad zarządzania kryzysowego. Absolwenci studiów zdobędą wiedzę dotyczącą sytuacji kryzysowych w kontekście ideologicznym, kulturowym, socjologicznym i psychologicznym, jak również posiądą znajomość kwestii prawnych i innych związanych z sytuacjami kryzysowymi, szczególnie w zakresie podejmowania i koordynowania następujących działań: prewencyjnych w okresie przeciwdziałania zdarzeniom kryzysowym; ratowniczych realizowanych w czasie trwania kryzysu czy likwidujących skutki kryzysu w czasie odbudowy sytuacji pierwotnej. Studia uwzględniają problematykę z perspektywy regulacji Unii Europejskiej.

Adresatami studiów są absolwenci szkół wyższych, pracujący lub zamierzający podjąć pracę na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym zarządzaniem kryzysowym, zwłaszcza szeroko rozumiana kadra kierownicza administracji publicznej i samorządowej (gmin, powiatów, województw) oraz jednostek organizacyjnych PSP na różnych poziomach jej zorganizowania i funkcjonowania, funkcjonariusze innych służb mundurowych, w tym Policji, Straży Granicznej, wojska itp., kadra kierownicza cywilnych zakładów pracy oraz wszyscy zainteresowani problemami bezpieczeństwa społecznego w sytuacjach zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia obywateli oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, na poszczególnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej.

 

Dla kogo oferujemy nasze studia podyplomowe?

Wybór studiów podyplomowych SGSP jest niezwykle szeroki. Uczelnia ofertę kieruje do szeregu specjalistów rożnych branż, kadry kierowniczej administracji publicznej czy przedsiębiorstw prywatnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, inspektorów ochrony przeciwpożarowej, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż., specjalistów bezpieczeństwa i higieny pracy, pracowników firm ubezpieczeniowych, biur architektoniczno-budowlanych, pracowni projektowych i wielu innych. Przykładowo przedstawiciele firm likwidujących szkody popożarowe, w celu lepszego zrozumienia zjawisk tego rodzaju podejmą studia „Badania przyczyn pożarów”, leśnicy mogą poszerzać kwalifikacje na studiach podyplomowych „Ochrona przeciwpożarową lasu”, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w zakładach o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowych wybiorą studia „Ratownictwo chemiczne – identyfikacja skażeń i likwidacja zagrożeń”. Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej czy strażacy ochrony przeciwpożarowej mogą natomiast doskonalić umiejętności dowódcze podczas „Przeszkolenia zawodowego przygotowującego do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi (SPK)”.

 

Studia podyplomowe oferowane przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej w roku akademickim 2016/17.

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego:

 1. Badanie przyczyn pożarów i okoliczności ich powstania (BPP)

 2. Inżynieria Pożarowa Budynku (IPB)

 3. Ochrona przeciwpożarowa lasu (OPL)

 4. Ratownictwo chemiczne - Identyfikacja zagrożeń i likwidacja skażeń (RCH)

 5. Przeszkolenie zawodowe dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi (SPF)

 6. Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi (SPK)

 7. Dla strażaków ubiegających się o pierwszy stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej (SPO)

 8. W zakresie przeszkolenia zawodowego przygotowującego do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej (SPO2) – dla funkcjonariuszy PSP

 9. W zakresie przeszkolenia zawodowego przygotowującego do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej (SPO4) – dla funkcjonariuszy PSP

 10. Zapobieganie pożarom i awariom (ZPA)

 

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

 2. Edukacja dla bezpieczeństwa (EDB)

 3. Logistyka w bezpieczeństwie kraju (LBK)

 4. Podyplomowe studia menedżerskie dla kadry kierowniczej służb państwowych (MEN)

 5. Zarządzanie kryzysowe w świetle regulacji Unii Europejskiej (ZK)

 

Pełną ofertę studiów podyplomowych można znaleźć na stronie:

www.sgsp.edu.pl/studia-podyplomowe.

 

INFORMACJA O UCZELNI:

Szkoła Główna Służby Pożarniczej jest publiczną uczelnią służb państwowych, kształcącą i wychowującą strażaków Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy innych służb i straży oraz osoby cywilne w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności.

SGSP prowadzi innowacyjne badania w zakresie inżynierii bezpieczeństwa, w szczególności w obszarze ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności − w tym również dla podmiotów zewnętrznych.

Do zadań uczelni, jako jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, należy udział w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń, a także wykonywanie innych zadań określonych ustawą o PSP. Zadania te realizowane są przede wszystkim poprzez Szkolną Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą.

Misją Szkoły Głównej Służby Pożarniczej jest kształcenie kadry oficerskiej na potrzeby rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz kadr w zakresie: oceny stanu zagrożeń cywilizacyjnych i naturalnych, ochrony życia, zdrowia, mienia przed tymi zagrożeniami, a także wychowanie studentów i prowadzenie badań z zakresu bezpieczeństwa obywateli.

Działalność naukowo-dydaktyczna uczelni prowadzona jest na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (studia I i II stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa) oraz na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego (studia I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa oraz studia I i II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne).

 

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE:
Referat Studiów Podyplomowych i Szkoleń
telefon: (22) 56 17 523
e-mail: esygnatowicz@sgsp.edu.pl

www.sgsp.edu.pl/studia-podyplomowe

KONTAKT DLA MEDIÓW:
Agata Siekierska
Specjalista ds. promocji i marketingu SGSP
tel. 22 56 17 514, kom. 693 888 384
Rektorat, Szkoła Główna Służby Pożarniczej