16.02.2019r. Godz. 17:24Najnowsze interwencje

Wiosenne porządki nie powinny szkodzić środowisku

dodano: 18 marca 2012 o 12:03 | ostatnia aktualizacja: 18 marca 2012 o 17:03 | kategoria: Zapobieganie

Wiosenne porządki nie powinny szkodzić środowisku

Wiosenne porządki nie powinny szkodzić środowisku

Wraz z przyjściem wiosny wraca problem wypalania traw i spalenia suchych pozostałości roślinnych.

Działania te są szkodliwe dla środowiska, a ponadto stanowią zagrożenia dla życia ludzi i zwierząt. Corocznie w wyniku wypalania traw giną liczne zwierzęta, w tym również ptaki, które mają gniazda na łąkach i pastwiskach. Dodatkowo niekontrolowane rozprzestrzenianie się ognia stanowi poważne zagrożenie dla ludzi, może rozszerzyć się do trudnych do opanowania pożarów lasów i zabudowań, co wielokrotnie miało miejsce poprzednich latach.

Po zimie roślinność jest wysuszona i łatwopalna. Ogień rozpraszany na terenach zielonych jest bardzo trudny do ugaszenia, ze względu na szybkość rozprzestrzeniania się i szeroki zasięg. Szczególnie niebezpieczne są pożary torfowisk, które wygaszane są nawet wiele miesięcy.

Jak wykazały badania prowadzone w Polsce i innych krajach wypalanie suchej roślinności jest nieefektywnym sposobem użyźniania gleby, nie dochodzi bowiem wówczas do naturalnego rozkładu resztek roślinnych, przez co przerywany jest proces tworzenia próchnicy. Ponadto popiół zmywany przez deszcz do ziemi zakwasza ją zamiast użyźniać.Wypalanie traw powoduje również inne zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska:

  • stanowi poważne zagrożenie zdrowia i życia dla osoby wypalającej, organizmów żywych, roślin łąkowych

  • uwalnia trujące toksyny, przedostające się do środowiska naturalnego

  • angażuje wiele środków finansowych i ludzkich podczas każdej akcji gaszenia pożaru

Dlatego, zgodnie art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1220, z późn. zm.) wypalanie łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów jest zabronione. Szczegółowe konsekwencje określa ustawa z dnia 131 ustawy o ochronie przyrody:

Wypalanie traw podlega karze aresztu lub grzywny!

Unia Europejska traktuje problemy rolno-środowiskowe ze szczególną uwagą. Zasady dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska zwane normami określone rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie minimalnych norm w § 3. 1. z dnia 29 września 2003 r. określone według załącznika IV do Rozporządzenia Rady (WE) NR 1782/2003 (Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1) zabraniają wypalania gruntów rolnych.

Nie przestrzeganie przez zainteresowanych tego zakazu może skutkować utratą dopłat bezpośrednich i rolnośrodowiskowych !

Wypalanie pozostałości roślinnych w ogrodach, ogródkach działkowych itp. regulowane jest prawem miejscowym i w wielu przypadkach na terenach miejskich zabronione lub dopuszczalne tylko w sezonie wiosennym.

Pamiętajmy też o przepisach przeciwpożarowych. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) w § 36. ustęp 1 przestrzega:

W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, w tym rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu; (...)

Przepisy prawa i wcześniejsze doświadczenia w wielu aspektach wskakują na szkodliwość wypalania pozostałości roślinnych na dużą skalę, w szczególności na użytkach rolnych.

Powinniśmy unikać tych zagrożeń i świadomi niebezpieczeństw uczulać innych, aby nie powodowali niekoniecznego obciążenia środowiska, strat w przyrodzie i poprzez lekkomyślność narażenia zdrowia i życia ludzi.

www.ekoportal.gov.pl