19.02.2019r. Godz. 19:42Bieżące interwencje

Współpraca ratownicza między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską

dodano: 9 listopada 2011 o 10:11 | ostatnia aktualizacja: 11 maja 2016 o 13:05 | kategoria: Wydarzenia

Współpraca ratownicza pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską od ostatniego posiedzenia Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej.

Współpraca ratownicza między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską

W dniu 7 listopada br. w Warszawie miało miejsce spotkanie grupy roboczej ds. przeciwdziałania katastrofom, awariom i klęskom żywiołowym oraz zwalczaniu ich skutków w ramach Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej. W spotkaniu uczestniczył dodatkowo przedstawiciel Komendy Głównej PSP mł. bryg. Paweł Leszko. Grupę roboczą stanowią:

po stronie czeskiej

  • plk. Ing. Luděk Prudil – dyrektor Biura Zarządzania Operacyjnego Generalnej Dyrekcji Straży Pożarnej Republiki Czeskiej, przewodniczący czeskiej części grupy roboczej,
  • nprap. Iva Brejzová - Biuro Zarządzania Operacyjnego Generalnej Dyrekcji Straży Pożarnej Republiki Czeskiej, sekretarz czeskiej części grupy roboczej,

po stronie polskiej

  • st. bryg. Jerzy Paluch - z-ca komendanta wojewódzkiego PSP, przewodniczący polskiej części grupy roboczej,
  • bryg. Adam Janiuk - z-ca naczelnika Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu, sekretarz polskiej części grupy roboczej.

Podczas spotkania grypy roboczej przyjęto końcowe ustalenia do projektu protokołu grupy roboczej. Uszczegółowiono też plan działań na kolejny rok współpracy ratowniczej. Treść protokołu w języku polskim zawarta jest w załączniku.

Ustalenia z protokołu zostały zaprezentowane w dniach 8-9 listopada br. na XVII. Posiedzeniu Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej, które odbyło się tym razem w Polsce, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na posiedzeniu Komisji grupy robocze podsumowały współpracę na granicy polsko-czeskiej. Szczególnie dużo czasu poświęcono problemom w rozwijaniu współpracy oraz planom poszczególnych grup roboczych.

W okresie między XVI. i XVII. posiedzeniem Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej prace zespołu ds. przeciwdziałania katastrofom, awariom i klęskom żywiołowym oraz zwalczania ich skutków, skupiły się na realizacji zagadnień związanych z udzielaniem pomocy wzajemnej oraz nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów służb ratowniczych działających w pasie przygranicznym. Podsumowując działania poszczególnych grup roboczych pani Joanna Kapuścińska - przewodnicząca części polskiej i pan Jiři Čistecký – przewodniczący czeskiej części Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej wysoko ocenili współpracę w ramach grupy roboczej ds. przeciwdziałania katastrofom, awariom i klęskom żywiołowym oraz zwalczania ich skutków. W dalszym ciągu współpraca oparta będzie na codziennych kontaktach służb ratowniczych, wspólnych działaniach, wymianie informacji o zagrożeniach, wspólnych ćwiczeniach oraz wymianie specjalistów. Prowadzone będą wspólne ćwiczenia w celu wyeliminowania nieprawidłowości podczas działań. Oceniono, że służby ratownicze obu państw sprawnie przekazują informacje o zagrożeniach i zdarzeniach po obu stronach granicy, co prowadzi do skrócenia czasu dotarcia do zdarzenia a jednocześnie do szybkiego udzielenia pomocy poszkodowanym. Działania ratownicze prowadzone są wspólnie przez ratowników z Polski i Czech. Liczba obsługiwanych wspólnie zdarzeń rośnie, co świadczy o poprawie dobrej już współpracy. Komisja pozytywnie oceniła realizowane wspólne projekty współfinansowane ze środków UE. Działania w tym zakresie skupiły się na rozbudowie potencjału sprzętowego po obu stronach granicy oraz doskonaleniu działań.

Komisja stwierdziła, że w celu kontynuacji współpracy w realizacji wspólnych projektów z perspektywą na lata 2014-2020 wskazano byłoby, aby w nowych umowach pomiędzy Komisją Europejską a naszymi państwami uwzględniono 5. obszar tematyczny promowanie dostosowania do zmian klimatycznych, zapobiegania i zarządzania ryzykiem (promoting climate change adaptation, risk prevention and management).

Komisja, na wniosek grupy roboczej ds. przeciwdziałania katastrofom, awariom i klęskom żywiołowym oraz zwalczaniu ich skutków, wskazała na potrzebę pilnego sfinalizowania prac zmierzających do zawarcia porozumień pomiędzy województwem dolnośląskim ze strony polskiej a Krajami Libeckim, Pardubickim i Kralovo-Hradeckim po stronie czeskiej. Analogiczne porozumienia zostały zawarte na granicy z województwem opolskim i śląskim w 2008 i 2009 roku a funkcjonowanie ich ułatwia wymianę informacji i dysponowanie do zdarzeń. Treść protokołu zawarta jest w załączniku.

Opracowanie:
bryg. Adam Janiuk
oficer prasowy OKW PSP
z-ca naczelnika Wydziału Operacyjnego KW PSP w Opolu
rzecznik@psp.opole.pl

Zdjęcia:
Iva Brejzová
Biuro Zarządzania Operacyjnego Generalnej Dyrekcji Straży Pożarnej Republiki Czeskiej

/* Przewodniczący Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej powierzył 2 sierpnia 2010 r. st. bryg. Jerzemu Paluchowi Z-cy Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP funkcję przewodniczącego polskiej części grupy roboczej ds. przeciwdziałania katastrofom, awariom i klęskom żywiołowym. Sekretarzem grupy został bryg. Adam Janiuk z-ca naczelnika wydziału operacyjnego KW PSP w Opolu.