Przejdź do treści strony

finansowanie KSRG

Dz.U.2012.922 (Dz. U. z dnia 13 sierpnia 2012 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH  1)
z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2012 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353 oraz z 2012 r. poz. 908) zarządza się, co następuje:
§1.Wysokość środków finansowych przeznaczonych wyłącznie dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej działających w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego ustala się w 2012 r. w kwocie 58.100.000 zł.
§2.Środki finansowe, o których mowa w § 1, przeznacza się dla:
1) zakładowych straży pożarnych - w kwocie 41.303 zł;
2) ochotniczych straży pożarnych - w kwocie 58.058.697 zł.
§3.Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)
______
1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2011 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. Nr 128, poz. 729).
Osoba odpowiedzialna za treść Adam Michniewicz
Osoba wprowadzająca Sylwia Karakuła 9 września 2011 11:48:43
Osoba zatwierdzająca Adam Michniewicz 13 września 2011 13:47:10
Osoba publikująca Sylwia Karakuła 13 września 2011 13:47:29
Ostatnio edytowana przez Adam Michniewicz 19 czerwca 2013 13:14:48

Licznik odwiedzin: 662 Dziennik zmian »