Przejdź do treści strony

info o KSRG


Na podstawie art. 127 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej, po trwających trzy lata uzgodnieniach i pracach przygotowawczych związanych z realizacją delegacji ustawowej dotyczącej uruchomienia krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego z dniem 1 stycznia 1995r. system ten zafunkcjonował i z tym dniem przystąpiono do realizacji pierwszego etapu wdrażania rozwiązań dotyczących jego budowy. Procedura poprzedzająca wydanie stosownej decyzji przez Komendanta Głównego PSP była związana z uprzednim zawarciem wymaganych prawem porozumień pomiędzy przedstawicielami jednostek ochotniczej straży pożarnej, gminy i właściwym terenowo komendantem rejonowym Państwowej Straży Pożarnej

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY– to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmująca, w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. System ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inpekcje i straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych.

Podstawową zasadą funkcjonowania KSRG jest umożliwienie każdemu podmiotowi mogącemu realizować lub wspomagać działania ratownicze współpracy
z systemem w ramach jego struktury organizacyjnej bądź jako podmiot wspomagający działania systemu.

KSRG tworzą i koordynują jego funkcjonowanie, według prymatu terytorialnego, następujące organy władzy:

- wójt (burmistrz lub prezydent miasta)w zakresie zadań ustalonych przez wojewodę;

- starosta, który określa zadania i kontroluje wykonywanie zadań na obszarze powiatu, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia, środowiska lub mienia – na podstawie przepisów o stanie klęski żywiołowej – zarządza przy pomocy powiatowego zespołu reagowania kryzysowego;

- wojewoda, który określa zadania i kontroluje ich wykonanie na obszarze województwa, w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia, środowiska
i mienia - na podstawie przepisów o stanie klęski żywiołowej – zarządza systemem przy pomocy wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego.

Działania prowadzone na obszarze kraju są koordynowane przez komendanta głównego PSP,który jest organem administracji rządowej szczebla centralnego w sprawach organizacji systemu. Nadzór nad całym KSRG sprawuje minister spraw wewnętrznych i administracji. Komendy PSP i podmioty KSRG są narzędziem wojewody
i starosty do realizacji zadań z zakresu szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej
i ratownictwa, a także zadań z zakresu ochrony ludności.


Osoba odpowiedzialna za treść Adam Michniewicz
Osoba wprowadzająca Sylwia Karakuła 9 września 2011 11:45:47
Osoba zatwierdzająca Adam Michniewicz 22 września 2011 08:14:19
Osoba publikująca Sylwia Karakuła 22 września 2011 08:17:48
Ostatnio edytowana przez Adam Michniewicz 22 września 2011 08:17:48

Licznik odwiedzin: 1089 Dziennik zmian »