Przejdź do treści strony

Zamówienia publiczne KP PSP Nysa

 • Zaproszenie - oferty na paliwa na rok 2018

  Komenda Powiatowa PSP w Nysie zaprasza do składania ofert na dostawę paliw płynnych dla Komendy w okresie 01.01.2018 - 31.12.2018. W załączeniu treść zaproszenia ze zmianami, wyjaśnieniami i wzorami druków.

  Osoba odpowiedzialna za treść Tomasz Jarema
  Osoba wprowadzająca Wojciech Szewczyk 30 listopada 2017 11:23:51
  Osoba zatwierdzająca Wojciech Szewczyk 30 listopada 2017 11:37:45
  Osoba publikująca Wojciech Szewczyk 30 listopada 2017 11:37:51
  Ostatnio edytowana przez Wojciech Szewczyk 30 listopada 2017 11:37:51

  Licznik odwiedzin: 16 Dziennik zmian »

 • Zaproszenie - oferty na paliwa na rok 2017

  Komenda Powiatowa PSP w Nysie zaprasza do składania ofert na dostawę paliw płynnych dla Komendy w okresie 01.01.2017 - 31.12.2017. W załączeniu treść zaproszenia ze zmianami, wyjaśnieniami i wzorami druków.

  Osoba odpowiedzialna za treść mł. bryg. Tomasz Jarema
  Osoba wprowadzająca Wojciech Szewczyk 7 grudnia 2016 12:02:01
  Osoba zatwierdzająca Wojciech Szewczyk 7 grudnia 2016 12:04:03
  Osoba publikująca Wojciech Szewczyk 7 grudnia 2016 12:04:13
  Ostatnio edytowana przez Wojciech Szewczyk 9 grudnia 2016 11:34:19

  Licznik odwiedzin: 17 Dziennik zmian »

 • Przetarg na dostawę paliw płynnych

   

  Nysa: Dostawę paliw płynnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
  Numer ogłoszenia: 506498 - 2013; data zamieszczenia: 07.12.2013
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej , ul. Chopina 5, 48-300 Nysa, woj. opolskie, tel. 0-77 4090800, faks 0-77 4090829.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://psp.opole.pl/bip/strona/ogloszenia/zamowienia-publiczne-kp-psp-nysa/

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę paliw płynnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych w okresie roku 2014, w ilości: etylina Pb 95 do 8.000 litrów olej napędowy ON do 18.000 litrów Dostawa paliwa winna odbywać się sukcesywnie zgodnie z częściowym zamówieniem złożonym przez Zamawiającego z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni do zbiorników na paliwo w: JRG Nr 1 z siedzibą w Nysie, ul. Chopina 5, JRG Nr 2 z siedzibą w Głuchołazach, ul. Grunwaldzka 4, JRG Nr 3 z siedzibą w Paczkowie, ul. Jagiellońska 2a,.

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  •  
   • Na potwierdzenie należy złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  •  
   • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

  • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  •  
   • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  •  
   • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  •  
   • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.2)

  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://psp.opole.pl/bip/strona/ogloszenia/zamowienia-publiczne-kp-psp-nysa/
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komenda Powiatowa PSP w Nysie, 48-300 Nysa, ul. Chopina 5...

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Komenda Powiatowa PSP w Nysie, 48-300 Nysa, ul. Chopina 5 -Sekretariat..

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Nysa: Dostawę paliw płynnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
  Numer ogłoszenia: 506498 - 2013; data zamieszczenia: 07.12.2013
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej , ul. Chopina 5, 48-300 Nysa, woj. opolskie, tel. 0-77 4090800, faks 0-77 4090829.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://psp.opole.pl/bip/strona/ogloszenia/zamowienia-publiczne-kp-psp-nysa/

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę paliw płynnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych w okresie roku 2014, w ilości: etylina Pb 95 do 8.000 litrów olej napędowy ON do 18.000 litrów Dostawa paliwa winna odbywać się sukcesywnie zgodnie z częściowym zamówieniem złożonym przez Zamawiającego z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni do zbiorników na paliwo w: JRG Nr 1 z siedzibą w Nysie, ul. Chopina 5, JRG Nr 2 z siedzibą w Głuchołazach, ul. Grunwaldzka 4, JRG Nr 3 z siedzibą w Paczkowie, ul. Jagiellońska 2a,.

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  •  
   • Na potwierdzenie należy złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  •  
   • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

  • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  •  
   • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  •  
   • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  •  
   • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.2)

  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://psp.opole.pl/bip/strona/ogloszenia/zamowienia-publiczne-kp-psp-nysa/
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komenda Powiatowa PSP w Nysie, 48-300 Nysa, ul. Chopina 5...

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Komenda Powiatowa PSP w Nysie, 48-300 Nysa, ul. Chopina 5 -Sekretariat..

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Osoba odpowiedzialna za treść
  Osoba wprowadzająca Wojciech Szewczyk 7 grudnia 2012 21:09:15
  Osoba zatwierdzająca Wojciech Szewczyk 7 grudnia 2012 21:09:34
  Osoba publikująca Wojciech Szewczyk 7 grudnia 2012 21:09:42
  Ostatnio edytowana przez Wojciech Szewczyk 9 grudnia 2013 12:32:00

  Licznik odwiedzin: 1458 Dziennik zmian »

 • Zamówienia publiczne w KP PSP Nysa

  Informacja o wynikach postępowaniach przetargowego na "Zawiadomienie o wyborze oferty paliwo Nysa 2012 "

   

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "BZP ogłoszenie o udzieleniu zamów. paliwo 2012 "

  Osoba odpowiedzialna za treść Tomasz Jarema
  Osoba wprowadzająca Sylwia Karakuła 15 września 2011 12:51:45
  Osoba zatwierdzająca Sylwia Karakuła 12 grudnia 2011 19:21:50
  Osoba publikująca Sylwia Karakuła 12 grudnia 2011 19:22:20
  Ostatnio edytowana przez Wojciech Szewczyk 28 grudnia 2011 20:59:46

  Licznik odwiedzin: 1272 Dziennik zmian »