Przejdź do treści strony

Zużyte składniki majątku KP PSP Strzelce Op

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich informuje, że przetarg prowadzony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażane są jednostki budżetowe (Dz. U. NR 114 poz.761), w przedmiocie sprzedaży samochodu specjalnego powypadkowego SHD – 23, na podwoziu Man TGL 12.240, nr rej OST 27 RC nie został rozstrzygnięty.

Zgodnie z protokołem komisji przetargowej z dnia 12 listopada 2015r. postępowanie pierwszego przetargu nieograniczonego zostało zamknięte z uwagi na to, że na ogłoszenie
dot. sprzedaży samochodu nie wpłynęła żadna oferta.

Stosownie do §22.1 w/w rozporządzenia, drugi przetarg przeprowadzony zostanie
w terminie 6 miesięcy od dnia zamknięcia pierwszego przetargu.

 

 

                                        OGŁOSZENIE

                                   O PRZETARGU PUBLICZNYM NIEOGRANICZONYM

                                 NA SPRZEDAŻ  SAMOCHODU SPECJALNEGO SHD- 23

                              KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

                                               w STRZELCACH OPOLSKICH

 

 

 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

 

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich

ul. Zakładowa 1

47-100 Strzelce Opolskie

Tel: 77 40 49 900; fax: 77 40 49 927

e-mail: sekretariat.strzelce@psp.opole.pl

 

2.    Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

 

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w siedzibie organizatora przetargu w dniu 12 listopada  2015 r. o godz. 12.00 w sali  wykładowej.

 

 

 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

 

Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć:

 • w garażu budynku „B” Komendy Powiatowej PSP w Strzelcach Opolskich,
  ul Zakładowa 1,
  • w dniach 28 - 30 października, 2 – 6 listopada oraz 9 - 10 listopada 2015 r.
   w godzinach od 800 do 1400.
  • dokładną godzinę i termin oględzin należy ustalić telefonicznie: 
   telefon służbowy 77 40 49 912 lub 502 715 647 – Piotr Zdziechowski,
   602 174 336 – Mateusz Nieświec.

 

 

4.  Rodzaj, typ, ilość pojazdów objętych postępowaniem oraz ceny wywoławcze.

 

L.p.

Marka

i typ pojazdu

Numer rejestracyjny

Numer

nadwozia

Pojemność

Silnika cm3

Dop. masa całk.

Rok

produkcji

 

 

 

 

1.

 

 

 

MAN TGL 12.240 4x2BB

 

OST 27RC

 

WMAN04ZZ19Y234728

 

 6871cm3

 

11990 kg

 

2009r

 

Rodzaj paliwa

Przebieg w km

Termin obowiązkowego

badania technicznego

Data pierwszej

rejestracji

 

olej

napędowy

 

 

13 208 km

 

brak aktualnego badania technicznego

 

22.09.2009 r.

Rodzaj zabudowy

Przeznaczenie

pojazdu

Stan

techniczny

Cena wywoławcza pojazdu w zł

 

platforma

 

podnośnik hydrauliczny  23m – ratownictwo wysokościowe

 

 

uszkodzony

powypadkowy

 

 

  92 500,00 zł.

 

  5. Wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce jego wniesienia:

 

Wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej w niżej wymienionej kwocie:

 

L.p.

Marka pojazdu

Kwota wadium w zł.

1.

MAN

4625,oo

 

w formie pieniężnej należy wpłacić do dnia 10 listopada 2015 r.  na konto Komendy Powiatowej PSP w Strzelcach Opolskich, ul. Zakładowa 1, 47-100 Strzelce Op., na rachunek bankowy nr 24 8907 1089 2002 0090 5549 0005 .

 

6.  Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej             i musi zawierać:

1)   imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę) oraz adres siedziby Oferenta, telefon, fax, NIP oraz numer REGON,

2)   w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku przedsiębiorcy informacje o wpisie do CEIDG,

3)   oferowaną cenę za  pojazd objęty przedmiotem przetargu i warunki
 jej zapłaty,

4)   oświadczenie    Oferenta,    że    zapoznał    się    ze    stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające
 z rezygnacji z oględzin,

5)   dowód wniesienia obowiązującego wadium,

6)      parafowany wzór umowy.

 

Wzór formularza ofertowego oraz umowy w załączeniu.

 

7.  Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

 

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie. Koperta musi być zaadresowana   wg poniższego wzoru:

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich

ul. Zakładowa 1, 47-100 Strzelce Opolskie

 

„Oferta przetargowa na  zakup uszkodzonego samochodu specjalnego

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich”

 

Nie otwierać przed dniem   12 listopada 2015 r. godzina 1200

 

 

 

Oferty pisemne należy składać w dni robocze (za wyjątkiem sobót) w godz. 730 –1530 nie później jednak niż  do  dnia  12 listopada 2015 r.  do godz.  10 00 w  sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich,
ul. Zakładowa 1, 47-100 Strzelce Opolskie

Termin związania ofertą organizator przetargu określa na 30 dni.

 

8.  Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

9.  Inne informacje.

1)      Przetarg jest prowadzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114 poz. 761).

 

2)      Przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu, a w przypadku nabycia pojazdu, na który złożył ofertę, że nie będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionego pojazdu.

 

3)      Komisja przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na pojazd objęty przedmiotem przetargu. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.

 

4)      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium określonego
w pkt 5 niniejszego ogłoszenia.

 

5)      Wadium musi być wniesione wyłącznie w pieniądzu, w złotych polskich.

 

6)      Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

 

7)      Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

 

8)      Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

 

9)      Złożona oferta nie podlega wyjaśnieniom, ani nie może być przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami.

 

10)Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

a)    została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu
lub przez Oferenta, który nie wniósł wadium,

b)      nie  zawiera  danych  i  dokumentów,  o  których  mowa  w  pkt  6 niniejszego  ogłoszenia lub  są one  niekompletne,  nieczytelne lub  budzą inną wątpliwość,  zaś  złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

 

11)  O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie Oferenta.

 

12)  W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie na dany pojazd, pomiędzy Oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę, zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach.

 

13)  O terminie ewentualnej aukcji Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, a w przypadku, gdy byli obecni przy otwarciu ofert, ustnie, podczas otwarcia.

 

14)  Umowę uznaje się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty                           w przypadku przetargu lub z chwilą ostatniego przebicia niższej ceny
 w przypadku aukcji.

 

10. Termin zawarcia umowy sprzedaży

1)   Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 7 dni po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie  nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy, na konto Komendy Powiatowej PSP
w Strzelcach Opolskich, ul. Zakładowa 1, 47-100 Strzelce Op.,

 na rachunek bankowy nr: 08 8907 1089 2002 0090 5549 0002

2)   Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

3)   Sprzedawca zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego całkowitej ceny nabycia.

4)      Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi
 w całości Kupujący.

                                                                                              Komendant Powiatowy

                                                                                              Państwowej Straży Pożarnej

                                                                                               w Strzelcach Opolskich

                                                                                              st.bryg. Wojciech Lisowski

 

 

 

Załączniki.

 1. Formularz ofertowy
 2. Wzór umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o zużytych składnikach majątku przeznaczonych do likwidacji w 2015 roku.

Osoba odpowiedzialna za treść st. kpt. Damian Glik
Osoba wprowadzająca Sylwia Karakuła 9 września 2011 14:53:37
Osoba zatwierdzająca Janusz Charczenko 22 września 2011 10:03:06
Osoba publikująca Janusz Charczenko 22 września 2011 10:03:26
Ostatnio edytowana przez Janusz Charczenko 16 listopada 2015 22:38:59

Licznik odwiedzin: 292 Dziennik zmian »