18.02.2019r. Godz. 22:17Bieżące interwencje

Historia KW PSP w Opolu

HISTORIA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ

Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Opolu została utworzona z dniem 1 lipca 1950 r. przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu, wraz z utworzeniem województwa opolskiego. Województwo opolskie jako samodzielna jednostka administracyjna nowego podziału terytorialnego kraju powstała z wydzielenia 11 powiatów i 3 miast z ówczesnego województwa śląsko-dąbrowskiego oraz dwóch powiatów i miasta Brzegu z województwa wrocławskiego. Jako 14 powiat krapkowicki został utworzony z dniem 1 stycznia 1956 r.

Podstawą prawną do utworzenia Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych i 14 komend powiatowych straży pożarnych były przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji. Ustawa ta powoływała państwowe organy ochrony przeciwpożarowej i wprowadzała jednolite kierownictwo ochrony przeciwpożarowej w kraju.

Do organizacji nowo utworzonej Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu wyznaczono ówczesnego mjr. poż. Kazimierza Małyskę.

Komenda Wojewódzka została włączona do struktury organizacyjnej Urzędu Spraw Wewnętrznych Prezydium WRN w Opolu, Komendy Powiatowe Straży Pożarnych do zakresu działania Wydziałów Spraw Wewnętrznych Prezydiów Powiatowych Rad Narodowych, a Komendy Miejskie do Prezydiów Miejskich Rad Narodowych.

W roku 1961 Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych została zobowiązana do zorganizowania Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Pożarniczego przy Miejskiej Komendzie Straży Pożarnych w Raciborzu. Do organizacji wykorzystano bazę sprzętowo-kwaterunkową będącą na wyposażeniu Szkoły Podoficerów Pożarnictwa w Nysie, która wcześniej została przeniesiona do Krakowa. Ośrodek Szkoleniowy w Raciborzu działał do 1 maja 1975 r. kiedy to zakończono budowę i oddano do użytku nowy Ośrodek Szkolenia przy Komendzie Wojewódzkiej w Opolu.

Do roku 1962 Wojewódzka Komenda Straży Pożarnych w Opolu, składała się z następujących wewnętrznych komórek organizacyjnych:

 • służby ogólno-organizacyjnej;
 • operacyjno-szkoleniowej;
 • zapobiegania pożarom;
 • wojewódzkiego punktu alarmowo-dyspozycyjnego.

W połowie lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku w związku ze zwiększeniem zakresu zadań Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnych, zwłaszcza z zakresu zadań kwatermistrzowskich i specjalnych, wojewódzka komenda została podzielona na następujące służby:

 • organizacyjną;
 • operacyjną;
 • zapobiegania pożarom;
 • szkoleniową;
 • kwatermistrzowską;
 • samodzielne stanowisko d/s specjalnych;
 • wojewódzki punkt alarmowo-dyspozycyjny.

Dla zapewnienia prawidłowego rozwoju organizacjno-operacyjnego terenowych komend województwa opolskiego w 1966 r. utworzono Zawodowe Straże Pożarne przy wszystkich Komendach Powiatowych i zwiększono stany osobowe i sprzętowe obsad bojowych.

W połowie roku 1971 nastąpiło zwiększenie rangi i samodzielności komend straży pożarnych w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Rady Ministrów

Kolejne zmiany w podstawach prawnych i strukturze organizacyjnej Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych przyniosła ustawa z dnia 12 czerwca 1975r. o ochronie przeciwpożarowej, której wdrożenie zbiegło się z ustawą o wprowadzeniu nowego dwustopniowego podziału administracyjnego kraju. Do wykonywania zadań związanych z ochroną przeciwpożarową w zakresie terenowej administracji państwowej województwa, powołane zostały Komenda Wojewódzka, Komendy Rejonowe i Zawodowe Straże Pożarne. Terytorialny zasięg działania komend rejonowych straży pożarnych województwa objął obszar od 3 do 10 podstawowych jednostek administracyjnych kraju (miast, miast i gmin, gmin).

Do zwalczania pożarów i współdziałania w zapobieganiu pożarom – zgodnie z tą nową ustawą, powołane były terenowe i zakładowe straże pożarne. Organizację wewnętrzną, zakres działania i tok służby w zawodowej straży pożarnej ustalały regulaminy organizacyjne tych straży wprowadzone zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i zarządzeniem Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Opolu, w sprawie organizacji wewnętrznej i zasad działania terenowych zawodowych straży pożarnych w województwie opolskim.

Stan taki utrzymał się do roku 1991 kiedy to powołano Państwową Straż Pożarną na mocy ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. Na fali zmian ustrojowych PSP powołano jako zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formację, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Obecnie do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy:

 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń;
 • wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze;
 • kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności;
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych;
 • prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności;
 • współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;
 • współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi na podstawie wiążących rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz odrębnych przepisów;
 • realizacja innych zadań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych.