20.04.2019r. Godz. 18:30Bieżące interwencje

PO IiŚ 2007 - 2013

obraz

Bezpieczne Południe – rozbudowa systemu ratownictwa technicznego na ciągach komunikacyjnych Polski południowej poprzez dosprzętowienie służb ratowniczych.

Tytułem wstępu…

Mając na względzie szeroko pojęte bezpieczeństwo ludzi i środowiska naturalnego Państwowa Straż Pożarna (PSP) stale analizuje zagrożenia wynikłe tak z działalności człowieka jak i sił natury. Aby móc je skutecznie likwidować formacja ta musi dysponować odpowiednią liczbą wyszkolonych ratowników oraz specjalistycznym sprzętem ratowniczym.

Współistniejące - z jednej strony znaczna liczba (i rosnąca) potencjalnych zagrożeń, z drugiej zaś niedobór i wysoki koszt zakupu sprzętu ratowniczego powodują konieczność pozyskiwania znacznych kwot środków finansowych na zakup sprzętu ratowniczego dla PSP. Powiązanie wspólnego celu, jaki przyświeca PSP oraz założenia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ), tj. konieczność poprawy bezpieczeństwa na drogach stworzyły podwaliny do realizacji projektu „Bezpieczne Południe”.

Bezpieczne Południe – nasz wspólny cel

Strategicznym celem projektu "Bezpieczne Południe – rozbudowa systemu ratownictwa drogowego na ciągach komunikacyjnych Polski południowej" jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, poprzez poprawę, jakości i skuteczności podejmowanych działań ratowniczych. W ten sposób projekt przyczynia się do realizacji podstawowych założeń VIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Istotą przedsięwzięcia jest wsparcie systemu ratownictwa na drogach południowej Polski. Zakupionych zostało 20 nowoczesnych, wysokospecjalistycznych pojazdów pożarniczych, przeznaczonych do prowadzenia działań ratowniczych na drogach:

− 8 ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych ze zbiornikami wodnymi o pojemności 8m3 i na środek pianotwórczy wraz ze sprzętem do uwalniania osób z zakleszczonych pojazdów,

− 6 ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych ze zbiornikami wodnymi o pojemności 5m3 i na środek pianotwórczy wraz ze sprzętem do uwalniania osób z zakleszczonych pojazdów,

− 3 specjalistyczne ciężkie samochody ratownictwa technicznego wyposażone w ciężki sprzęt do usuwania skutków m.in. wypadków z udziałem samochodów ciężarowych .

− 3 specjalistyczne ciężkie samochody ratownictwa drogowego wyposażone w urządzenia wyciągowe i holownicze oraz sprzęt do usuwania skutków m.in. wypadków z udziałem samochodów ciężarowych.

Zakupione w ramach projektu pojazdy ratownicze, stanowią wyposażenie jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP. Ze względu na organizację systemu ratowniczego w Polsce, wskazany sprzęt i pojazdy znajdujące się na wyposażeniu jednostek ratowniczo – gaśniczych PSP, w przypadku wystąpienia zagrożeń o większym zakresie mogą być kierowane do działań praktycznie na obszarze całego kraju w ramach tzw. odwodów operacyjnych.

Droga po dotację...

Mając powyższe na uwadze, komendanci wojewódzcy PSP południowej Polski podpisali w dniu 25 czerwca 2008 r. szczegółowe porozumienie w zakresie realizacji wspólnego projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach tej newralgicznej części kraju. Dokument ten stanowił podsumowanie ponad rocznej pracy zespołu roboczego i bezpośrednio nawiązywał do wstępnego porozumienia zawartego w dniu 26 lutego 2007r.

Efektem partnerstwa było podpisanie w dniu 28 października 2009r. w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie umowy o dofinansowanie projektu „Bezpieczne Południe - rozbudowa systemu ratownictwa drogowego na ciągach komunikacyjnych Polski południowej”. Umowę podpisała dyrektor CUPT Pani Anna Siejda oraz Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marek Rączka. Partnerem wiodącym przedsięwzięcia (liderem projektu) jest Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach, a partnerami projektu są komendy wojewódzkie PSP we Wrocławiu, Opolu, Krakowie i Rzeszowie.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach środków finansowych PO IiŚ przeznaczonych na realizację działania 8.1.: Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Realizacja rzeczowa projektu zaplanowana jest na rok 2010.

Całkowita wartość projektu wynosi 24,36 mln zł, natomiast wartość dofinansowania Unii Europejskiej wynosi 20,7 mln zł.

Dlaczego nasz projekt jest ważny .

Głęboka analiza, która poprzedziła inicjatywę realizacji projektu dostarczyła niepodważalnych argumentów wskazujących na konieczność realizacji tego przedsięwzięcia. Zapisy, zawarte m.in. w treści PO IiŚ, wskazują na szczególnie duże uprzemysłowienie obszaru południowej Polski. Region ten charakteryzuje się ponadto unikalnymi walorami turystycznymi (zabytki i „perły natury”). Obszar ten cechuje ponadto wysoki wskaźnik gęstości sieci dróg (międzynarodowych, krajowych

i wojewódzkich). Przebiegają przez niego ważne szlaki drogowe (w tym należące do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T):

wschód-zachód

− autostrada A4, wraz z drogą krajową nr 4 i nr 18, prowadząca do takich miast, jak: Kijów (Ukraina), Drezno (RFN) i Berlin (RFN),

północ-południe

− droga krajowa nr 8, łącząca Litwę i Republikę Czech,

− droga S6 wraz z drogą krajową nr 1, łącząca Gdynię z Republiką Czech

i Słowacją,

− droga krajowa nr 3, łącząca Świnoujście z Republiką Czech,

− droga krajowa nr 19 relacji Rzeszów – Kuźnica Białostocka – Litwa,

− Droga krajowa nr 9 relacji Radom – Rzeszów – Barwinek – Słowacja.

Wśród wymienionych szlaków drogowych szczególne znaczenie ma autostrada A4, która w całości przebiega przez pięć województw południowej Polski. Szczególne nasilenie transportu i ruchu turystycznego na tym szlaku nastąpi w najbliższych latach, w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Autostrada A4 łączy Wrocław (miasto podstawowe) oraz Chorzów i Kraków (miasta rezerwowe). Ponadto, jest to główny szlak drogowy łączący zachodnią Europę z Ukrainą.

Patrząc na obecną sytuację i wysuwając prognozy na przyszłość zdecydowanie największy udział ilościowy w zagrożeniach związanych z rozwojem cywilizacyjnym stanowią wypadki w transporcie, w tym przede wszystkim, w transporcie drogowym. Statystyki prowadzone przez PSP wskazują na ciągły wzrost ilości niebezpiecznych zdarzeń (wypadków, awarii, kolizji) związanych z transportem. Wzrost ten wynika z wielu czynników, m.in. rozwoju gospodarczego, stanu infrastruktury komunikacyjnej, intensywności transportu i ruchu turystycznego itp. Ww. prognozy zakładają, że w najbliższych latach nasilenie tego ostatniego czynnika, a więc natężenia ruchu transportowego i turystycznego będzie znacznie rosło. Wynika to z wielu czynników m.in. rozwoju gospodarczego i atrakcyjności turystycznej kraju, powiązanego z członkostwem Polski w Unii Europejskiej oraz wejściem do układu Schengen.

 

województwo

dolnośląskie

opolskie

śląskie

małopolskie

podkarpackie

Ciężkie samochody ratowniczo –
gaśnicze (ze zbiornikami wodnymi
o pojemności 8m3 i na środek
pianotwórczy i ze sprzętem do
uwalniania osób z zakleszczonych
pojazdów); nomenklatura PSP –
GCBA (870 tys. zł)

3

-

1

4

-

koszt sumaryczny [ PLN]

2503800

0

83460

3338400

0

Ciężkie samochody ratowniczo –
gaśnicze (ze zbiornikami wodnymi
o pojemności 5m3 i na środek
pianotwórczy oraz ze sprzętem do
uwalniania osób z zakleszczonych
pojazdów); nomenklatura PSP –
GCBA (750 tys. zł) 

-

3

-

3

-

koszt sumaryczny [PLN]

0

2600100

0

2600100

2,4

Specjalistyczne ciężkie samochody
ratownictwa technicznego
wyposażone w ciężki sprzęt do
usuwania skutków m.in.
wypadków z udziałem
samochodów ciężarowych
(cystern, TIR itp.); nomenklatura
PSP – SCRt (2,2 mln zł) 

-

- 

2

- 

1

koszt sumaryczny [PLN]

0

0

3295600

0

1647800

Specjalistyczne ciężkie samochody
ratownictwa drogowego
wyposażone w urządzenia
wyciągowe i holownicze oraz
sprzęt do usuwania skutków m.in.
wypadków z udziałem
samochodów ciężarowych
(cystern, TIR itp.); nomenklatura
PSP – SCRd (2,5 mln zł)

1

-

1

-

1

koszt sumaryczny [PLN]

2493100

0

 2493100

0

 2493100

Suma komponentów wojewódzkich [PLN]

4996900

2600100

6682400

5938500

4140900

Wartość projektu: 

24 358 800 PLN