20.04.2019r. Godz. 19:16Bieżące interwencje

PO WT RCz - PL 2007 - 2013

obraz

Projekt nr PL.3.22/1.3.00/08.00594  
„Partnerstwo dla bezpieczeństwa. Transgraniczny system wspierania działań ratowniczych
przez wspólne przedsięwzięcia i zakup sprzętu specjalistycznego”
projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach PO WT  RCz-RP 2007-2013.


W dniach 16-17 marca 2009 r. odbyło się w Pardubicach 3. posiedzenie wspólnego polsko-czeskiego Komitetu Monitorującego (KM) Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.  
Na spotkaniu tym Komitet Monitorujący zarekomendował projekt: ,,Partnerstwo dla bezpieczeństwa. Transgraniczny system wspierania działań ratowniczych przez wspólne przedsięwzięcia i zakup sprzętu specjalistycznego” do dofinansowania ze środków EFRR w ramach 1 Osi priorytetowej - Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń; działanie 3.1 profilaktyka zagrożeń PO WT RCz-RP 2007-2013. Jest to wspólny projekt Straży Pożarnych z pogranicza polsko-czeskiego.
Cel projektu
Główny cel projektu to poprawa atrakcyjności na obszarze pogranicza polsko-czeskiego poprzez wzmacnianie transgranicznych powiązań pomiędzy służbami ratowniczymi. Celem szczegółowym projektu jest wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, turystów, inwestorów oraz ochrona środowiska poprzez zwiększenie skuteczności i efektywności prowadzonych działań ratowniczych w zakresie walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.
Współpraca na obszarze pogranicza staje się więc o wiele skuteczniejsza, jeśli zostanie uzupełnione i wymienione wyposażenie techniczne służb pożarniczych. Dzięki doposażeniu w odpowiedni sprzęt ratowniczy zwiększy się poziom bezpieczeństwa oraz mobilność i sprawność służb z terenów przygranicznych. Będą w stanie szybciej dojechać na miejsce wypadku i podjąć skuteczniejsze działania ratownicze już w pierwszej fazie rozwoju zdarzenia. Pozwoli to zminimalizować straty powstające w wyniku katastrof i klęsk żywiołowych, jak i samej akcji
ratowniczej a tym samym przyczyni się do ochrony zasobów przyrodniczych.
Realizacja projektu  
Rzeczowa realizacja projektu będzie miała miejsce w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych w: Nysie, Głuchołazach, Paczkowie, w JRG w Głubczycach oraz w Straży Pożarnej w Jeseniku.Planowany jest zakup 4 samochodów ratowniczo-gaśniczych (strona polska) i 1 zestawu kontenerowego (strona czeska).
Planowane są również działania polegające na opracowaniu planu wspólnych przedsięwzięć straży pożarnych z pogranicza, organizacji konferencji ,, Wspólnie znaczy bezpieczniej - zintegrowany system ratownictwa” oraz ćwiczeń podmiotów ratowniczych. Wszystko to służyć ma rozwojowi zintegrowanego systemu ratownictwa i przekładać się na widoczna poprawę bezpieczeństwa.
Czas realizacji rzeczowej projektu planowany jest na lata 2009 – 2010.

Szczegóły dot. projektu znajdują się w załącznikach:

  1. Opis projektu
  2. Broszura informacyjna
  3. Etapy realizacji projektu