20.03.2019r. Godz. 22:44Bieżące interwencje

Regulamin portalu

Portal Krok ku Bezpieczeństwu (psp.opole.pl) został stworzony w celu udostępnienia informacji obywatelom oraz ich edukacji związanej z bezpieczeństwem przeciwpożarowym. Dostęp do zawartych na portalu materiałów jest bezpłatny. Aby uzyskać pełny dostęp do wszystkich treści wymagana będzie rejestracja. Rejestracja może wymagać podania danych osobowych, zapoznaj się z Polityką prywatności portalu (http://psp.opole.pl/strony/regulamin-portalu/).

 1. Administratorem portalu jest Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, ul. Budowlanych 1, 45-005 Opole. 
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, ul. Budowlanych 1, 45-005 Opole, który przy pomocy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).  
 3. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści: 
  1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia; 
  2. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Portalu; 
  3. Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z Portalu, są prawdziwe oraz Dane umieszczone w ramach Konta są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich; 
  4. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Komendę Wojewódzką PSP w Opolu oraz wszystkie Komendy Powiatowe i Miejską Państwowej Straży Pożarnej województwa opolskiego, przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z Serwisu, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Portalu; 
  5. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej informacji systemowych, wiadomości oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Portalu; 
  6. jestem świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie za umieszczenie w Portalu, Danych Osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia; 
  7. akceptuję i zobowiązuje się korzystać z Portalu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Portalu, wynikającym z postanowień Regulaminu; 
 4. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont. 
 5. Administrator portalu może wycofać z publikacji dowolne treści, bez uprzedniego poinformowania o tym użytkowników serwisu. Administrator nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane w związku z powyższym lub w związku z tymczasowym lub dłuższym brakiem dostępu do serwisu.Jednocześnie Administrator portalu zastrzega sobie prawo do decydowania co do zachowania tych treści, przechowywania, edycji, usuwania i dalszej prezentacji na swoich stronach. Wszystko to w interesie pozostałych użytkowników portalu.
 6. Wszystkie materiały opublikowane na portalu zostały opracowane i opublikowane w dobrej wierze. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz z treści i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, w tym także mogą umieszczać odnośniki prowadzące do opublikowanych treści portalu. Wszystko to z uwzględnieniem poniższych ograniczeń.Użytkownik poprzez umieszczenie Danych, w szczególności wizerunku, materiałów lub wypowiedzi na Koncie własnym  udziela Komendzie Wojewódzkiej PSP w Opolu niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Danych. 
 7. Zabronione jest: 
  • korzystania z dostępnych funkcjonalności w celach innych niż cele portalu, ze szczególnym podkreśleniem działalności reklamowej i sprzedażowej.
  • zamieszczanie odnośników do materiałów udostępnianych na Portalu na stronach naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje. 
 8. Działania na szkodę portalu lub jego użytkowników, a w szczególności wpływanie na zmniejszenie możliwości udostępniania treści lub funkcjonowania modułów funkcyjnych portalu, może wiązać się z zablokowaniem, jak i usunięciem konta użytkownika. 
 9. Administrator portalu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi), bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom, z zastrzeżeniem pkt. 12. niniejszego Regulamiu. 
 10. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator portalu poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Portalu oraz bezpośrednie poinformowanie za pośrednictwem  poczty elektronicznej. 
 11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 września 2011 roku. 
 12. Regulamin dostepny jest pod adresem: http://psp.opole.pl/strony/regulamin-portalu/